ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์

การทำงาน ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ถูกต่อวงจรผ่านสวิตช์ เปิด-ปิดหน้าเครื่องเข้าสู่วงจรเรียงกระแสและกรองแรงดันให้เรียบโดยรับแรง ดันไฟสลับ 220Vผ่าน power termister เพื่อให้เกิดการ soft start ป้องกันสไปส์ไปทำลาย power mosfet จึงได้ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 300v จ่ายไปจ่อให้กับชุดมอสเฟทสวิตชิ่งที่ขาเดรนของ upper stage ทั้ง 2stage และแรงดันไฟ300V อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปสร้างเป็นไฟจ่ายชุดรองเพื่อสร้างแรงดันขนาด 24V โดยวงจร ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก ได้แรงดันไฟ 24 V จ่ายให้กับวงจร push pull driven mosfet และส่งลงไปที่บอร์ดเรียงกระแสไฟ300V เพื่อเปิดรีเลย์ต่อไฟ กระแสสลับ 220V ผ่าหน้าคอนแทคของรีเลย์แทน power termister แล้วผ่านไปยังวงจรเรียงกระแสและกรองแรงดันเช่นเดิม ไฟกระแสตรง 24V อีกส่วนหนึ่งจะถูกแปลงให้เป็นไฟ 12V และ 5V ด้วยไอซีเรกูเลเตอร์จ่ายไฟ 12V ให้กับ ไอซี PWM และ ไอซี error amp ส่วนแรงดัน 5Vจะถูกจ่ายไปยังวงจรเปรียบเทียบแรงดัน หรือวงจรอ้างอิง(ตั้งค่ากระแสเชื่อม) เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ไอซี PWM จะสร้างสัญญาณพัลล์ขนาดเล็ก 2 ชุดส่งไปขยายด้วยทรานซิสเตอร์ที่ต่อลักษณะ push pull ขยายสัญญาณเพื่อให้แรงขึ้นส่งต่อไปให้กับชุด push pull driven mosfet ขยายสัญญาณส่งต่อไปยังหม้อแปลงขยายและแยกสัญญาณ (activating transformer)ออกเป็น 4ช่องเพื่อขับ power mosfet ที่ต่อเป็นลักษณะของ Full bridge converter ซึ่งทำงานสลับกันทีละ 2 stage ได้เป็นสัญญาณ AC pulse ส่งผ่าน c bypass ไปยังหม้อแปลงสวิตชิ่ง(Current tranformer switching) เพื่อแปลงกระแสให้สูงขึ้นด้วยอัตราส่วน turn ratio จะได้ไฟฟ้ากระแสสลับที่กระแสสูงขึ้น แล้วถูกเรียงกระแสด้วยไดโอดโมดูล ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 40-80V แล้วแต่รุ่นและยี่ห้อ ถ้าเป็นของ Falcon STICK-200 ขนาด 200A จะมี OCV= 70V เมื่อทำกากรเชื่อมกระแสเชื่อมจะถูกตรวจสอบกลับด้วย Shunt Ampare meter ป้อนกลับมายังวงจร error amp หรือเรียกเพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าวงจรเปรียบเทียบกระแส กับแรงดันที่อ้างอิงด้วย VR ปรับค่ากระแสเชื่อมที่เราปรับตั้งไว้ วงจรขยายสัญญาณที่ได้ส่งต่อไปยัง IC pwm เพื่อลดหรือเพิ่มความกว้างของสัญญาณ pwm คือถ้ากระแสด้านออกต่ำกว่าที่เราตั้งไว้ วงจรจะสั่งให้ IC pwm สร้างสัญญาณ pwm ที่กว้างขึ้น ในทางกลับกัน กระแสเชื่อมเพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าที่เราตั้งไว้ IC pwm ก็จะสร้างสัญญาณ pwm ที่มีความกว้างแคบลง กรณีถ้า power mosfet เกิดผิพร่องขึ้นมา ทำให้กระแสในแต่ละกิ่งไหลไม่เท่ากัน วงจรตรวจสอบกระแสเกินก็จะตรวจสอบและสั่งตัดการทำงานทุกอย่างเพื่อป้องกัน ความเสียหาย ไฟ warningก็จะติดสว่างขึ้นมา

เครดิต:คุณ อุภัยวิทย์ วุฒิเศลา

สนใจสอบถามเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมมิก เครื่องเชื่อมทิก เครื่องตัดพลาสม่า โทร083-0234002 ไลน์ไอดี:AB20

กลับไปหน้าร้านของเรา

ตู้เชื่อมไฟฟ้า

ติ๊ก TIG Tungsten Inert Gas Arc Welding หรือ GTAW Gas Tungsten Arc Welding
ตู้เชื่อมไฟฟ้า 5 ประเภท